Kvalitets- & miljöpolicy

Här hittar ni våra policys gällande kvalité och miljö.

miljö som håller

Genom vårt arbetssätt kan vi förnya och underhålla befintliga byggnadsprojekt, istället för att bygga nytt, vilket är en stor miljöförbättrande åtgärd. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra produktionsmetoder på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Självklart dokumenterar vi all vår miljöhantering och samarbetar med ledande företag inom deponi och avfallshantering.

miljöpolicy

Vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med ständiga förbättringar som ska leda till minskad belastning på miljön och mot en minimering av utsläpp. Vi ser det som en naturlig del i vårt arbete precis som det är självklart att följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på oss och vår verksamhet.

 • Vi utvecklar och förbättrar ständigt våra produktionsmetoder på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt.
 • Vi erbjuder så långt som möjligt miljövänliga produktionslösningar till våra kunder, bl.a. renovering och underhåll som alternativ till nyproduktion.
 • Vi verkar för en hållbar utveckling främst genom att förebygga och minska våra utsläpp till mark, luft och vatten i förhållande till vår verksamhet.
 • Vi strävar mot att effektivisera avfallshantering och energiförbrukning.
 • Vi samarbetar kontinuerligt med leverantörer, olika forskargrupper och ytskyddsakademin för att få fram mer miljövänliga produkter.

kvalitetspolicy

Vi ska arbeta aktivt för att förebygga fel och ständigt förbättra vår kvalitet tillsammans med kunder och leverantörer.

Detta innebär för IPM NORDEN AB att:

 • Vi kontinuerligt arbetar med förebygga kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
 • Vi följer fastlagda metoder och specifikationer i vårt arbete.
 • Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar.
 • Vi följer de lagar och krav som ställs på vår verksamhet.
 • Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt kvalitetssystem.

Vår kvalitet är först uppnådd när produkten eller tjänsten är levererad till kunden:

 • Enligt kundens krav och förväntningar.
 • Utan skada på personal eller miljö.
 • Med tillfredsställande ekonomiska resultat.

”Vi skall kännetecknas av att våra kunder står i centrum, genom vårt arbete med att leverera rätt kvalitet och rätt kvantitet vid rätt tidpunkt och på rätt plats.”